RSS
A A A
SmodBIP

Dział Pomocy Środowiskowej


Dział Pomocy Środowiskowej zajmuje się pracą socjalną, która ma pomóc osobom i
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do zmiany sytuacji życiowej. Pracownicy działu przeprowadzają wywiady środowiskowe w celu postawienia diagnozy i określenia planu pracy z potrzebującą osobą lub rodziną, niezbędnego do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.

Do zadań Działu należy w szczególności:

  • udzielanie informacji o przysługujących prawach i formach pomocy
  •  wnioskowanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych
  • praca socjalna
  • pomoc rzeczowa
  • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • kompletowanie dokumentów do domów pomocy społecznej
  •  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych instytucji pomocy społecznej
  • współdziałanie z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi
  • uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku występowania przemocy w rodzinie.Opublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 03.10.2011
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 474