RSS
A A A
SmodBIP

Fundusz alimentacyjny


Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będą mogli uzyskać nie tylko samotni rodzice, tak jak było w przypadku zaliczki alimentacyjnej. Pieniądze z Funduszu otrzymają także rodzice, którzy wychowują dzieci z poprzedniego związku w drugim małżeństwie lub w konkubinacie.
Rodzina, która chce uzyskać prawo do świadczeń z FA, będzie składać specjalny wniosek do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Będzie do niego dołączała zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach oraz zaświadczenie komornika, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Niedostarczenie takiego zaświadczenia nie pozbawi jednak prawa do uzyskania świadczenia. Jeśli będzie brakowało takiego dokumentu, gmina wierzyciela wystąpi sama do komornika o jego uzupełnienie, a on w ciągu 14 dni będzie musiała go dostarczyć.
Kwota świadczenia alimentacyjnego będzie wynosić tyle, ile wyznaczył sąd, ale nie więcej niż 500 złotych. Alimenty z Funduszu będą wypłacać gminy - tak, jak wypłacały dotychczasową zaliczkę. Warunkiem jego przyznania będzie tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów.
Dłużnicy, którzy nie mają pracy, będą kierowani do robót publicznych lub interwencyjnych. Będą też wpisywani do rejestru długów, co oznacza, że nie będą mogli brać kredytów i trudniej im będzie kupować na raty. Za notoryczne uchylanie się od płacenia alimentów będzie grozić kara grzywny lub nawet do 2 lat więzienia.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

przysługują:

1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w  szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
2. Zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
2. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (np. odpis aktu urodzenia),
3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4. zaświadczenie albo oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej – osób z rocznika 1992 i starsze,
5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (oryginał) za 2010 rok albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych wszystkich pełnoletnich członków rodziny,(z uwzględnieniem przychodu),
6. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym za 2010 rok (m.in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.),
7. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2010 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
8. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2010 roku,
9. kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
10. przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2010 roku,
11. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2010 albo oświadczenie wnioskodawcy,
12. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
13. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą - oryginał,
14. prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnegoOpublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 03.10.2011
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 624