RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

                                                    REGULAMIN ORGANIZACYJNY
                                     GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                 W KOBYLANCE


§ 1.Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance, podział kompetencji, zdania, uprawnienia i obowiązki oraz inne zgadnienia związane z wewnętrzną organizacją.

§2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1.Uchwały Nr XVIII/77/91 Gminnej Rady Narodowej w Kobylance z dnia 04 października 1991 w sprawie powołania Ośrodka pomocy Społecznej w Kobylance i uchwały Nr XXX/159/93 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance.

2.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 64,
poz.593 z późniejszymi zmianami/.

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Nr 71, poz. 734
z późniejszymi zmianami/.

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych / jednolity tekst Dz.U.
z 2003r. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami /.

5. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / jednolity tekst Dz. U.
Nr 21, poz.124 z późniejszymi zmianami/.

6. Uchwały Nr XXXV/ 237/98 Rady Gminy w Kobylance z dnia 02 lutego 1998r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

7. Innych przepisów dotyczących państwowych jednostek administracyjnych i jednostek
budżetowych.

§ 3. 1. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie
pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone przez organy administracji
rządowej ogólnej w zakresie pomocy społecznej.

§ 4. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1.Stymulowanie i koordynowanie procesów działalności gminy w zakresie pomocy społecznej,

2.Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań gminy wynikających z przepisów
prawa dotyczących pomocy społecznej,

3. Współdziałanie z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi. Współdziałanie
z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej,

4. Rozpatrywanie skarg i interwencji klientów Ośrodka,

5. Przygotowanie okresowych ocen, analiz oraz informacji z zakresu pomocy społecznej,

6. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

7. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.

§ 5. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 6. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek:

- wykonywać pracę sumiennie, rzetelnie, efektywnie i stosować się do poleceń przełożonych,

- przestrzegać ustalonego czasu pracy, przestrzegać regulaminu pracy, przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

- podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalić umiejętności pracy,

- przestrzegać obowiązującego w pomieszczeniach ośrodka zakazu palenia wyrobów
tytoniowych,

- dbać o dobro Ośrodka i jego mienie,

- przestrzegać w Ośrodku zasad współżycia społecznego,

- dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,

- należycie zabezpieczyć urządzenia, pieczęci i pomieszczenia pracy w okresie przerw w wykonywaniu pracy i po zakończeniu pracy,

- zachować trzeźwość na terenie Ośrodka.


§ 7. W skład Ośrodka wchodzą:

1. pracownik socjalny

2. aspirant pracy socjalnej

3. aspirant pracy socjalnej – świadczenia rodzinne

§ 8. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego
odpowiedzialny.

§ 9. Do zadań kierownika należy:

1. Organizowanie pracy Ośrodka i nadzór nad spełnianiem obowiązków przez pracowników
Ośrodka,

2. Zapewnianie zgodności załatwianych spraw z przepisami prawa i interesem gminy,

3. Realizacja uchwał Rady Gminy,

4. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

5. Opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji,

6.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków,

7. Analiza i ocena realizacji planu potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy społecznej.

Do zadań sekcji diagnostycznej i świadczeń należy:

1. Rozpoznanie potrzeb środowiskowych i wnioskowanie właściwych form pomocy na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych,

2. Sporządzanie wymaganej dokumentacji u osób ubiegających się o umieszczenie w stacjonarnych
domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia,

3. Analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i rodzin przy wykorzystaniu ich możliwości, organizacji oraz instytucji,

4. Prace socjalna z jednostką, rodziną, środowiskiem zmierzającą do poprawy sytuacji osób
wymagających pomocy,

5.Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej,

6. Prawidłowe i terminowe realizowanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy a wynikające z zakresu obowiązków,

7. Współdziałanie z służbą zdrowia, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

8.Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów

9.Staranne i terminowe opracowywanie decyzji administracyjnych w oparciu o zatwierdzony
przez kierownika plan pomocy i danych zawartych w wywiadzie środowiskowym,

10. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń,

11.Przy sporządzaniu decyzji należy współpracować z pracownikiem socjalnym, który
sporządził wywiad środowiskowy,

12. Przygotowywanie listy wypłat i przelewów,

13.Obsługa programu komputerowego w zakresie zaplanowanych świadczeń,

14.Przygotowywanie sprawozdań,

15. Prowadzenie dokumentacji w sprawie zasiłków mieszkaniowych, przyjmowanie i opracowywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,

16.Sporządzanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,

Do zadań świadczeń rodzinnych należy;

1. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego,

2. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

3.Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej

4. Staranne i terminowe opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych,

5. Przygotowywanie listy wypłat, przelewów,

6. Obsługa programu komputerowego w zakresie zaplanowanych świadczeń,

7. Przygotowywanie sprawozdań,

8. prowadzenie postępowania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Kobylanka, 26.06.2008rOpublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 07.10.2011
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 256