RSS
A A A
SmodBIP

Zmiany do statutu

UCHWAŁA NR XLI/283/09
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia 30 grudnia 2009

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXI/146/08 z dnia 26 czerwca 2008r. dotyczącej nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 110. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ) uchwala się:

§1. W uchwale Nr XXI/146/08 z dnia 26 czerwca 2008r. Rady Gminy Kobylanka w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance wprowadza się następujące zmiany :

1).w §1 ust. 2 pkt.5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5/ ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 poz.1378, z 2008r. Nr134 poz.850),

„6/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)”

2).w § 5 dodaje się w pkt.3 podpunkt 4 w brzmieniu „ prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
( Dz. U. Nr 192 poz.1378, z 2008r. nr 134 poz.850)”.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.


                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               Irena RybarczykOpublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 07.10.2011
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 500