RSS
A A A
SmodBIP

Statut

UCHWAŁA NR XXI/146/08
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r., Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r., Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1141, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17, poz 128, Nr 146, poz.1055) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 179 , poz.1487, Nr 64, poz.565, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz.1487, Nr 164, poz.1366, Nr 180, poz.1493, Nr 94, poz.788, Nr 179, poz. 1487, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwala się:

           STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLANCE


Rozdział I
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)
3/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)
4/ ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami)
5/ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami)
6/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)
7/ innych właściwych aktów prawnych
8/ niniejszego statutu.
§ 2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Kobylanka
§ 3. Ośrodek ma siedzibę w Kobylance przy ulicy Szkolnej 12.


                                                                           Rozdział II
                                                                ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


§ 4. 1. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
1/ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2/ pracy socjalnej;
3/ prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4/ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5/ realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6/ rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy kierując się ustaleniami Wójta Gminy Kobylanka, natomiast zadania zlecone ustaleniami przekazanymi przez wojewodę .
§ 5. W ramach zadań określonych w § 5 ust. 1 Ośrodek wykonuje:
1) zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
j) praca socjalna;
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
l) zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
ł) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
m) dożywianie dzieci;
n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
o) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
p) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
s) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
2) zadania własne gminy, do których należy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
c) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
e) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
f) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
g) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych.

§ 6.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z samorządem województwa i powiatem oraz z administracją rządową w województwie .


                                                                           Rozdział III
                                                         ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 7 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki, działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.
2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest odrębna zgoda Wójta
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy w szczególności nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym
4.W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje pisemnie przez Kierownika upoważniony pracownik.
§ 8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 9. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,
3) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.
§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta.

                                                                            Rozdział IV
                                               GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA


§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.
§ 12. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
§ 13. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan określony w budżecie Gminy.
§ 15. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.
§ 16. Ośrodek prowadzi działalność na mieniu przekazanym przez Gminę.

                                                                           Rozdział V
                                                           POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 17. Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.
§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 19. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/215?2001 Rady Gminy z dnia 7.09.2001r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 21. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               Irena RybarczykOpublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 07.10.2011
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 201