RSS
A A A
SmodBIP

Zasady korzystania z pomocy społecznej


O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2012 roku, poz.823)

Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków-trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

Drugi warunek-trudna sytuacja finansowa

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego.

UWAGA:   Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki pierwszy i drugi muszą być spełnione jednocześnie.

Kryterium dochodowe-jak oblicza się dochód

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot.

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie –456,00 zł


Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w grudniu, trzeba przedstawić dochód z listopada. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody (np. zarobki , renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych) wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się również:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Przykład 1:
Dochód w czteroosobowej rodzinie ZalewskichDochód Zalewskich jest niższy od określonego w ustawie o pomocy społecznej o 585,52 zł. Rodzina może więc otrzymać np. zasiłek okresowy : 1824,00-1238,48=292,76 zł.

ZASIŁEK STAŁY PRZYSŁUGUJE:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł, minimalna -30 zł.
Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Bliżej wyjaśniają to poniższe przykłady.

Przykład 1 :
Jedynym dochodem samotnej osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy, jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł. Różnica wynosi 542  – 153 = 389 zł. Kwota zasiłku stałego w przypadku tej osoby została ustalona na 389 zł.

ZASIŁEK OKRESOWY

Jest wypłacany w następujących sytuacjach:
- długotrwała choroba,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny.
Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. 
Procent ten wynosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Przykład 1:

Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 201 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe
dla osoby samotnie gospodarującej to 542 zł.
Różnica wynosi: 542-201=341 zł. Zasiłek okresowy wypłacony będzie
w kwocie nie mniejszej niż 50% ustalonej uprzednio różnicy, czyli:
341 zł x 50%=170,50 zł.

Przykład 2:

Dochód trzyosobowej rodziny wynosi 720 zł (240 zł na osobę w rodzinie).
Kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny to 1368 zł. Różnica wynosi:
1368 – 720 = 648 zł. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być mniejsza
niż 50% ustalonej poprzednio różnicy, czyli: 648 zł x 50% =324 zł.


ZASIŁEK CELOWY

Wpłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej.

Zasiłek może być przeznaczony na/może pokryć:
- koszty zakupu żywności, leków, leczenia,
- kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
- koszty pogrzebu,
- bilet kredytowy.
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty
w wyniku:
- zdarzenia losowego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Sytuacja, w której dokonuje się zwrotu pomocy dotyczy osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe – piszemy o tym poniżej.


Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartości) nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być również przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Podanie o pomoc.doc

Opublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 15.02.2013
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 12.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 606