RSS
A A A
SmodBIP

Dodatki Mieszkaniowe

Komu przysługuje dodatek

• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Kryteria dochodowe

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać (od 01.03.2013r. uległa zmianie wysokość najniższej emerytury):

• 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie to jest kwoty 1038,94 zł
• 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną to jest kwoty 1454,51 zł
• Wysokość najniższej emerytury wynosi 831,15 zł

Kryteria dotyczące powierzchni lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
2 osób 40m2+30%=52,0m2
3 osób 45m2+30%=58,5m2
4 osób 55m2+30%=71.5m2
5 osób 65m2+30%=84.5m2
6 osób 70m2+30%=91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ).

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 240, poz. 2406) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. ). Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika
zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy
dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmuOpublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 04.03.2013
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 04.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 586