RSS
A A A
SmodBIP

Zaproszenia ofertowe

                                                                                                       Kobylanka 28.08.2013

Znak sprawy: PS.21.212.1.RK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance poszukuje osób niepodlegających wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne do prowadzenia wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży

Wymagania:

Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne.

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zamówienia – pełnienie funkcji terapeuty w Szkole Podstawowej w Kobylance

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Przewidziane są 4 godziny zajęć tygodniowo. Uwaga – jedna godzina zajęć = 60 minut.
 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć.
 3. Częstotliwość zajęć – 4 razy w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki            szkolnej (pon. – pt.) w godzinach pracy szkoły.
 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź           wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poradnictwa i czasu pracy
 6. Przewidywany termin trwania poradnictwa –15.09.2013 r. do 31.12.2013


Część 2 zamówienia – pełnienie funkcji terapeuty w Szkole Podstawowej w Kunowie

 1.  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci i    młodzieży. Przewidziane są 4 godziny zajęć tygodniowo. Uwaga – jedna godzina
   zajęć = 60 minut.
 2.  Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć.
 3.  Częstotliwość zajęć – 4 razy w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki  szkolnej (pon. – pt.) w godzinach pracy szkoły.
 4.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź  wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.
 5.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poradnictwa i czasu pracy
 6.  Przewidywany termin trwania poradnictwa –15.09.2013 r. do 31.12.2013

Część 3 zamówienia – pełnienie funkcji terapeuty w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.

 1.  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci i   młodzieży. Przewidziane są 4 godziny zajęć tygodniowo. Uwaga – jedna godzina
   zajęć = 60 minut.
 2.  Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć.
 3.  Częstotliwość zajęć – 4 razy w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki  szkolnej (pon. – pt.) w godzinach pracy szkoły.
 4.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź    wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.
 5.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poradnictwa i czasu pracy
 6.  Przewidywany termin trwania poradnictwa –15.09.2013 r. do 31.12.2013

Część 4 zamówienia – pełnienie funkcji socjoterapeuty w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Przewidziane są 4 godziny zajęć tygodniowo. Uwaga – jedna godzina
   zajęć = 60 minut.
 2.  Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć.
 3.  Częstotliwość zajęć – 4 razy w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki  szkolnej (pon. – pt.) w godzinach pracy szkoły.
 4.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź   wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.
 5.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poradnictwa i czasu pracy
 6.  Przewidywany termin trwania poradnictwa –15.09.2013 r. do 31.12.2013

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

1. Cena brutto – 100 %

Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów

Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

                                                Cena = (Cn : Cb) x 100 %
gdzie:
Cn - cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)

Termin składania ofert

Prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 04.09.2019 do godziny 0930 bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 12 lub przesyłanie faxem na nr 091 5788521.
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Robert Bartosik 603 613 653

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance zastrzega sobie możliwość negocjacji indywidualnych z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, w zakresie warunków określonych w przedmiocie zamówienia w szczególności w zakresie ilości zamawianych godzin szkoleniowych oraz ceny.

Wymagane dokumenty

1. Pisemna oferta z ceną zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze (w tym Vat) realizacji zamówienia dla każdej części oddzielnie w formacie:

Część 1: cena za 1 h zajęć …………PLN
Część 2: cena za 1 h zajęć …………PLN
Część 3: cena za 1 h zajęć …………PLN
Część 4: cena za 1 h zajęć …………PLN
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia terapii, wyższe wykształcenie.


Z poważaniemOpublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 28.08.2013
Podpisał: Romana Karpińska
Dokument z dnia: 12.02.2013
Dokument oglądany razy: 11 951