RSS
A A A
SmodBIP

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kobylance ul. Szkolna 12 jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przetwarzania danych do realizacji wniosków z zakresu ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r (art. 100), ustawy o świadczeniach rodzinnych z 29 listopada 2004 r. (art. 29), ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 r.( art. 24), ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (art.22), ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. (art. 188d), ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 października 1982 r. (25a), ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r., ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (art.7), ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. , ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r., (art. 9c),

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt II tj. od 5 do 25 lat.

VII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa tj. organom administracji publicznej, sądom administracyjnym, domom pomocy społecznej, organom emerytalno- rentowym oraz naszym podwykonawcom, np. firmie prawniczej, informatycznej, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w celu realizacji naszych zadań statusowych.

VIII. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt III w celu realizacji ustawowych świadczeń z pomocy społecznej.Opublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 25.09.2018
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 28.09.2011
Dokument oglądany razy: 982